AVISO LEGAL

O acceso ao sitio web pontevedrarugby.com, en adelante Sitio Web, e a información relativa a calquera dos productos e servicios contidos no mesmo comporta a aceptación das condicións previstas no presente Aviso Legal.
Por iso recomendamos que lea atentamente seu contido se vostede desexa acceder e facer uso da información e os servicios ofrecidos neste Sitio Web.

DATOS DO RESPONSABLE TITULAR DO SITIO WEB (CUMPLIMENTO L.S.S.I.)

En cumprimento coa Lei de Servicios da Sociedade da Información informamoslle que:

Este sitio web e propiedade de: PONTEVEDRA RUGBY CLUB
C.I.F.: G-94002078
Domicilio social: R/Real, 24 baixo– 36002 Pontevedra.
Correo electrónico: pontevedrarugby@yahoo.es.

VALIDEZ DA INFORMACIÓN:

A información contida nestas páxinas e a vixente na data da sua última actualización.
As presentes condicións son as vixentes dende a data da sua última actualización. Pontevedra Rugby Club, en adiante PRC, resérvase o dereito a modificalas en calquera momento, en cuio caso entrarán en vigor dende a sua publicación e serán aplicables a todolos usuarios do sitio web dende esa data.
Os contidos do sitio web, en especial as referencias informativas e publicitarias, salvo que expresamente se indique o contrario, no constituen oferta vinculante.
PRC se reserva o dereito a introducir modificacións u omitir parcial ou totalmente os actuais contidos doSitio Web cando o considere oportuno, así como impedir ou restrinxir o acceso de forma temporal ou permanente.

PROPIEDADE INTELECTUAL E INDUSTRIAL:

OSitio Web, as páxinas que comprende e a información ou elementos contidos nas mesmas, incluen textos, documentos, fotografías, debuxos, representacións gráficas, bases de datos, programas informáticos, así coma logotipos, marcas, nomes comerciais, u otros signos distintivos, están protexidos por dereitos de propiedade intelectual o industrial.
PRC non otorga garantía algunha sobre a licitude e legalidade da información ou elementos contidos nas páxinas do Sitio Web cando a titularidade dos mesmos non corresponda a PRC.

USOS PROHIBIDOS e PERMITIDOS:

Queda prohibida calquera modalidade de explotación, incluindo todo tipo de reproducción, distribución, cesión a terceiros, comunicación pública e transformación, mediante calquera tipo de soporte e medio, das obras antes referidas, creacións e signos distintivos sen autorización previa e expresa dos seus respectivos titulares. O incumprimento desta prohibición poderá constituir infracción sancioable pola lexislación vixente.
Non obstante, pola sua conta e riesgo, o usuario poderá descargar ou realizar copia de tales elementos exclusivamente para seu uso personal, sempre que non infrinxa ningún dos dereitos de propiedade intelectual ou industrial. En especial, no poderá alteralos, modificalos ou suprimilos nin total nin parcialmente. En ningún caso,significará unha autorización ou licencia sobre os dereitos de propiedade do Sitio Web.

Prohíbese o uso dos contidos da web para promocionar, contratar ou divulgar publicidade ou información propia ou de terceras persoas sen a autorización de PRC, nin remitir publicidade ou información valéndose para iso dos servicios o información que se poñen a disposición dos usuarios, independentemente de si a utilización e gratuita ou non.
Queda prohibido, salvo nos casos en que expresamente o autorice PRC, establecer enlaces, hipervínculos ou links, dende portais ou sitios Web de terceros ao Sitio Web distintas da páxina principal do seu portal, así como presentar as páxinas Web do Sitio Web ou a información contida nelas baixo frames ou marcos, signos distintivos, marcas ou denominacions sociais ou comerciais doutra persoa, empresa ou entidade.
Os enlaces ou hiperenlaces que incorporen terceiros nas suas páxinas web, poderán ser exclusivamente para a apertura da páxina web completa (Url principal), e non puidendo manifestar, directa ou indirectamente, indicacions falsas, inexactas ou confusas, nin incurrir en accions desleais o ilícitas en contra de PRC.

RESPONSABILIDADES:

PRC non garantiza o acceso continuado, nin a correcta visualización, descarga ou utilidade dos elementos e información contidos nas páxinas do Sitio Web, que poidan verse impedidos, dificultados ou interrumpidos por factores ou circunstancias fora do seu control.
PRC non e responsable da información e demáis contidos integrados en espacios ou páxinas Web de terceros accesibles dende o Sitio Web mediante enlaces, hipervínculos ou links, nin da información e demáis contidos integrados en espacios o páxinas Web de terceros dende os que se acceda mediante enlaces, hipervínculos ou links ao Sitio Web ou a calquera das suas secciones da Web, nin da información e contidos de cualquier páxina Web de terceiros que se presente baixo a apariencia ou signos distintivos PRC. salvo autorización expresa desta última.
PRC e seus proveedores de información como terceiras partes non asumen responsabilidade algunha con relación a información, contidos de todo tipo, productos e servicios ofertados ou prestados a través do Sitio Web por terceiras persoas ou entidades, aunque pertenzan ao su mismo Grupo económico, e, en especial, polos daños e perxuicios de cualquera tipo que, vinculados ao anterior, podan producirse por:

 • Ausencia o deficiencias na información facilitada a os usuarios ou na sua veracidade, exactitude e suficiencia.
 • Incumplimiento ou cumplimiento defectuoso ou impuntual dos contratos ou relacions pre-contractuales.
  Incumplimento das obrigas que incumben aos prestadores de servicios da sociedade da información.
 • Infracción dos dereitos dos consumidores e usuarios.
 • Infracción dos dereitos de propiedade intelectual e industrial; realización de actos de competencia desleal ou de publicidade ilícita.
 • Infracción do dereito de protección de datos; do segredo profesional e dos dereitos ao honor, a intimidade persoal e familiar e a imaxe das persoas.
 • En xeral, o incumprimento de calesquera leis, costumes ou códigos de conducta que resulten de aplicación
 • Calquera decisión tomada en dependencia da información suministrada a través do Sitio Web.

Nin PRC nin os proveedores de información como terceiras partes asumen responsabilidade algunha por daños, perxuicios, pérdidas, reclamacions ou gastos, producidos por:

 • Interferencias, interrupcións, fallos, omisións, averías telefónicas, retrasos, bloqueos o desconexións no funcionamento do sistema electrónico, motivadas por deficiencias, sobrecargas e erros nas líneas e redes de telecomunicacións, ou por calquera outra causa allea ao control de PRC.
 • Intromisións ilexítimas mediante o uso de programas malignos de calquer tipo e a través de calquer medio de comunicación, tales coma virus informáticos ou calesquera outros.
 • Uso indebido ou inadecuado das páxinas do Sitio Web.
 • Erros de seguridade ou navegación producidos por un mal funcionamento do navegador ou polo uso de versións non actualizadas do mesmo.

EMPREGO DA TECNOLOXÍA «COOKIE»:

O Sitio Web pode empregar cookies ou tecnoloxías similares que se rexirán polo estabrecido na Política de Cookies, accesible en todo momento e respetando a confidencialidade e intimidade do usuario, sendo parte integrante do presente Aviso Legal.

POLÍTICA DE PRIVACIDADE:

Pontevedra Rugby Club e o responsable do Sitio Webe se compromete a cumprir con todos os requisitos nacionais e europeos que regulan o uso dos datos personais dos usuarios.

Este Sitio Web garantiza a protección e confidencialidade dos datos personais que nos proporcionen de acordo co disposto no Reglamento Xeral de Protección de Datos de Carácter Persoal (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, de 27 de abril de 2016, na Lei Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Personais e garantía dos dereitos digitas, así como na Lei de Servicios da Sociedade da Información e Comercio Electrónico 34/2002 de 11 de xullo (LSSI-CE)

O acceso ao Sitio Web e a información relativa a calesquiera dos productos e servicios contidos no mesmo comporta a aceptación das condicións previstas no presente aviso legal, no caso de que nos facilite información a través dos formularios se lle informará previamente dos extremos de protección de datos. Por iso lle recomendamos que lea atentamente seu contido si vostede desexa acceder e facer uso da información e dos servicios ofrecidos dende o Sitio Web.

Atopará información máis detallada en www.pontevedrarugby.com/politica-de-privacidad.

LEXISLACIÓN APLICABLE E XURISDICCIÓN COMPETENTE

O presente Aviso Legal interprétase e rexise de conformidade coa lexislación española. PRC e os usuarios, con renuncia expresa a calquer outro foro que puidera corresponderlles, se someten ao dos xuzgados e tribunais do domicilio do usuario para calquera controversia que puidera derivarse do acceso o uso da web. No caso de que o usuario teña seu domicilio fora de España, PRC e o usuario, se someten, con renuncia expresa a calquera outro foro, aos xulgados e tribunais do domicilio de Pontevedra.